Fiberfyld - GOLD ?

Dyne 1200g MALVIK varm 135x220
Dyne 1200g MALVIK varm 135x220
GOLD
Dyne 2x770g Høie EXCLUSIVE 140x220
Dyne 2x770g Høie EXCLUSIVE 140x220
GOLD
KAMPAGNE
Dyne 2x1025g Høie EXCLUSIVE 200x220
Dyne 2x1025g Høie EXCLUSIVE 200x220
GOLD
KAMPAGNE
Dyne 1100g ROYAL NORDIC varm 135x220
Dyne 1100g ROYAL NORDIC varm 135x220
GOLD
KAMPAGNE