Fiberfyld - GOLD ?

 
Dyne 1100g MALVIK varm 135x200
Dyne 1100g MALVIK varm 135x200
GOLD
KAMPAGNE
 
Dyne 1200g MALVIK varm 135x220
Dyne 1200g MALVIK varm 135x220
GOLD
 
Dyne 2x600g Høie CLEAN 140x200
Dyne 2x600g Høie CLEAN 140x200
GOLD
KAMPAGNE
 
Dyne 2x660g Høie CLEAN 140x220
Dyne 2x660g Høie CLEAN 140x220
GOLD
KAMPAGNE
 
Dyne 2x940g Høie CLEAN 200x220
Dyne 2x940g Høie CLEAN 200x220
GOLD
KAMPAGNE
 
Dyne 2x550g Høie FREE 140x220