Etisk og social ansvarlig produktion

JYSK arbejder dedikeret med at sikre respekten for fundamentale arbejdstagerrettigheder, og vi forventer det samme af vores leverandører. 

JYSKs varer bliver produceret mange forskellige steder i verden – også i såkaldte risikolande. Det vil sige lande, hvor det vurderes, at der er større risiko for, at der forekommer hændelser, som ikke er i overensstemmelse med de fundamentale rettigheder for arbejdstagere, som de er beskrevet i the International Labour Organization’s (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.

Som et vigtigt led i vores arbejde med at sikre respekten for arbejdstageres fundamentale rettigheder i vores leverandørkæde, blev vi i 2006 medlem af amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI), som en af de første danske virksomheder. Amfori BSCI er en international organisation og supply chain management-system med fokus på risikolande.

Som medlem af  amfori BSCI har JYSK tilsluttet sig en fælles Code of Conduct – det vil sige et fælles regelsæt med en række specifikke krav til forholdene på de fabrikker, hvor vores varer bliver produceret.

Amfori BSCI Code of Conduct referer til internationale konventioner, såsom the Universal  Declaration of Human Rights, UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), OECD Guidelines og the International Labour Organization’s (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. 

Amfori BSCI Code of Conduct rummer 11 principper for etisk og social ansvarlig forretningsførelse. Blandt andet forbydes børnearbejde, tvangsarbejde, korruption og diskrimination, mens der stilles krav om sikre arbejdsforhold, rimelig arbejdstid, og at medarbejderne har ret til at organisere sig i fagforeninger og deltage i kollektive forhandlinger. 

Alle producenter, som producerer varer til JYSK, skal acceptere og efterleve vores Supplier Code of Conduct, hvori amfori BSCIs 11 principper indgår. 

Procedure for audits

Før JYSK overvejer at indgå i et samarbejde med en ny producent, skal der foretages en vurdering af arbejdsforholdene på fabrikken – en såkaldt audit.

Alle produktionssteder, der ligger i et risikoland, skal have en gyldig tredjeparts-audit. Audit skal være foretaget, før JYSK indleder et samarbejde med producenten. Herefter gennemføres der løbende audits. Hyppigheden afhænger af resultaterne ved den tidligere audit.

Amfori BSCI er ansvarlig for at audits foretages. Selve audit udføres altid af en upartisk tredjepart.

For at sikre retvisende audit-resultater fra fabrikken har JYSK valgt kun at igangsætte såkaldte semi-annoncerede audits, hvilket betyder, at produktionsstedet ikke ved, hvilken dato audit vil finde sted. Produktionsstedet får derimod et tidsinterval på en måned og kan så forvente en audit på et hvilket som helst tidspunkt inden for dette interval.

For yderligere at sikre troværdige resultater udvælges medarbejderne tilfældigt til kvalitative interviews. Medarbejderne interviewes på en separat lokation, og flere medarbejdere interviewes. Denne procedure skal sikre, at medarbejderne føler sig trygge ved at være åbne og ærlige om forholdene på arbejdspladsen, da de er helt anonyme.

Hvis et audit konstaterer afvigelser fra code of conduct, får amfori BSCI, JYSK samt andre involverede parter besked, så der i fællesskab med fabrikken kan findes en løsning.

Det er vigtigt for JYSK, at en ny audit foretages kort herefter for at sikre, at forholdene er bragt i orden.

I tilfælde af alvorlige afvigelser fra code of conduct, træder en såkaldt nultolerance-protokol i kraft, hvilket betyder, at der skal findes en løsning omgående.

Der vil blive dannet en såkaldt remediation group, som skal lave en handlingsplan for, hvad der skal til for at rette op. Der vil også blive taget beslutning om passende genoprejsning til berørte personer.

Når en nultolerance-protokol træder i kraft, vil JYSKs Compliance & Quality Director blive involveret omgående, og JYSKs Executive Vice President Purchasing vil blive informeret.

Det daglige ansvar for at sikre, at vores leverandører arbejder i overenstemmelse med vores Supplier Code of Conduct, herunder arbejdstagerrettigheder, varetages af JYSKs Compliance & Quality-afdeling, hvor der er udpeget en amfori BSCI-ansvarlig. 

Dialog og engagement er vejen frem

Hvis der konstateres afvigelser fra vores Supplier Code of Conduct på en fabrik, foretrækker vi som udgangspunkt at holde fast i producenten for på den måde at sikre forbedringer. Hvis vi blot afbryder samarbejdet og vender ryggen til problemerne, sker forandringen aldrig. Løbende forbedringer er kernen i amfori BSCI, og i JYSK tror vi på, at dialog og involvering er vejen frem, når det gælder forbedring af sociale forhold.

Det er dog helt essentielt for det fortsatte samarbejde, at vi oplever forbedringer på fabrikken. Sker det ikke, må samarbejdet ophøre.

Klagemekanisme

JYSKs medlemskab af amfori BSCI inkluderer en klagemekanisme for vores samarbejdspartnere. Amfori BSCI’s eksterne klagemekanisme faciliterer en platform for enkeltpersoner eller organisationer, hvor de kan indgive en klage om tilfælde af forkert eller uretfærdig behandling. Læs mere eller send en klage her.

Etisk Handel Danmark

JYSK er medlem af  Etisk Handel Danmark, som er et dansk multi-stakeholder-initiativ, der samler erhvervslivet, fagbevægelsen, offentlige institutioner og folkelige organisationer. Formålet er i fællesskab at arbejde med etisk handel og finde konstruktive løsninger på danske virksomheders udfordringer i relation til leverandører i udviklingslande og nye vækstøkonomier.